• Från projektering till färdigt väg och anläggningsarbete


Projekt och kunder

 

Bäckströms har genomfört 100-tals projekt tillsammans med mycket professionella uppdragsgivare som till exempel Stockholm Exergi, tidigare Fortum, Nynas, Stockholm Vatten, Swedavia, SLL, Ikano, Lidl, Intraprenör, Skanska och Trafikverket.

Här följer ett urval av projekt där vi vill ge dig en bild av vad vi med 20 års erfarenheter av väg och anläggningsprojekt genomfört tillsammans med våra kunder och är mycket stolta över. 


 
 

Nyproduktion av bostäder, Finnboda Trädgårdar

 

Objektsbeskrivning 

HSB brf, Finnboda Trädgårdar är en bostadsrättsförening för 55+ och kommer att bestå av två korshus och tre smalhus. Det blir sammanlagt 109 lägenheter fördelade på 2-4 rum och kök varav några får en magnifik utsikt över Saltsjön och andra en fantastisk milsvid utsikt över Nacka. 

 

 

Här finns bl.a. gemensamma terrasser med såväl utekök som relaxavdelning med bastu. Bostäderna ligger avskilt i en lugn miljö, samtidigt som man kan promenera eller ta cykeln in till Södermalm. Strandpromenaden tar dig från Finnboda till Slussen. Det finns även båtförbindelse till Nybrokajen och Lidingö. 


 

 

Bäckströms schaktar och grundlägger inför nyproduktionen. Arbetet är komplicerat och kräver en noggrann planering p.g.a. tillgängligheten och nivåskillnader i terrängen. Stor varsamhet krävs även p.g.a. befintliga bostäder och en redan finplanerad omgivning.  
 

 

Arbetsmoment  Schaktning, grundläggning och finplanering

Beställare  HSB

Projekttid  Pågående

Kontraktsform  Totalentreprenad

 

 

Bromma Flygplats, Swedavia

Objektsbeskrivning

De närmaste åren kommer mycket resurser satsas på att utveckla Arlanda och Bromma flygplats. Swedavia investerar flera miljarder per år på flygplatserna med målet att anpassa flygplatserna till framtidens säkerhetsnormer och passagerarvolymer. Bäckströms anpassar stråkytorna och tax-banorna samt gör schaktarbeten för gate ombyggnationer.

 

 

Arbetet är mycket krävande och kräver noggrann planering eftersom det bara kan ske nattetid då man måste kunna garantera full drift för flygverksamheten 06 00 till 22 00. 

 

Arbetsmoment  Markarbeten, schaktning och finplanering

Beställare
 
Swedavia

Projekttid  Pågående

Kontraktsform  Generalentreprenad

 

 

Upprustning av fjärrvärmenätet

Objektsbeskrivning 

Stockholm Exergi, tidigare Fortum Värme står infor en omfattande upprustning och utbyggnad av stadens fjärrvärme och kylnät. Detta kräver ett stort projekteringsarbete samt en hög kapacitet av anläggningsresurser för genomförandet. 

 

Bäckströms har ett ramavtal för nyläggning och reparation av distributionsnät för fjärrvärme, fjärrkyla och el. Entreprenaden innefattar anläggningsarbeten och kabelförläggning samt vissa betongarbeten, håltagning, snickeriarbeten och återtagning i samband med inomhusdragningar, grundmurs- och väggenomföringar.  

 

Arbetsmoment  Markarbeten, betongarbeten och kabelförläggning 

Beställare  Stockholm Exergi tidigare Fortum Värme

Projekttid  Pågående

 

Kontraktsform  Ramavtal

 

Bostadsproduktion i Hagastaden

Objektsbeskrivning

År 2025 ska hela Hagastaden stå klar, med tätare och högre bebyggelse än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholms stadsbild. E4/E20 och Värtabanan har överdäckats för att ge plats åt en ny och levande stadsmiljö. Den nya delen av staden blir modern och dynamisk med plats för sammanlagt omkring 50 000 arbetsplatser och 6000 bostäder.

Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. De första boende flyttade in i det nya området 2017.

Hagastaden byggs för en blandning av bostäder, lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, kultur, service och parker. En av Stockholms största parksatsningar förbinder Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö.

 

 

 

Familjebostäder bygger 178 hyreslägenheter inklusive gruppbostad och förskolor utmed Norra Stationsgatan. En investering på 643 Mkr. Bäckströms har fått en totalentreprenad på samtliga markarbeten inför produktionen av bostäderna. Arbetet avser schakt-, spont-, pålning-, VA arbeten och finplanering.

 

 


Projektets stora utmaningar är logistiken med närliggande entreprenader samt den hårda trafiken på Norra Stationsgatan.


Arbetsmoment   Schaktning, spontning, pålning, VA arbeten och finplanering

 

Beställare/Byggherre  Skanska

 

Projekttid  Pågående fram till 2020

Kontraktsform Totalentreprenad

 

 

Roslagsbanans nya servicedepå i Vallentuna

 

Objektsbeskrivning

Den nya servicedepån för SL-tåg ska stå klar 2020. Här ska 22 nya tågset, 60m långa, tvättas, servas och underhållas. De nya tågen behövs för att kunna klara framtidens krav på tågtransporter för pendlare.

 

 

 

Projektet inleddes med arkeologiska undersökningar. I november 2016 gjordes ett fynd i ett 3000 år gammalt gravröse bestående av 163 silvermynt med arabisk skrift. Skatten är en av de största som hittats i Uppland. 

 

 

 

Hela projektområdet kommer noggrant att återställas när anläggningen är färdigbyggd och klar fördriftsättning 2020.

 

Bäckströms vann upphandlingen och fick förtroendet att uppföra grundplattan till tågdepån på 8000 m2 bestående av två fastigheter.

 

 

 

Den största utmaningen är logistiken kring alla gjut etapper. Det är många gjutningstillfällen per vecka då man inte kan gjuta mer än 300 m2 per gång för att reducera risk för krympning. Arbetet kräver en mycket noggrann planering av alla gjut etapper. En gjut etapp på 300 m2 kräver 180 m3 betong.

Arbetsmoment  Schakt, VA-arbeten, pålning RD pålar, armering och betonggjutning

Beställare  Stockholms Läns Landsting 


Projekttid  2017-2019


Kontraktsform  Utförandeentreprenad

 

 

Kvarnholmsförbindelsen  

Objektsbeskrivning


Nacka kommun utökar gatunätet med en förbindelse mellan Nacka och Kvarnholmen för att lätta på trafikflödet in mot Stockholm city. Utbyggnaden består av en ny stål bro samt en tunnel med tillhörande infrastruktur. 

 

 

Bäckströms utförde infrastruktur arbeten både i och utanför tunnel d.v.s. arbeten med gator, VA-arbeten, sprängning i och utanför tunnel, motfyllningar av tunnelmynning samt landfästen för bro. Projektet avslutades med att vi finplanerade alla ytor mot vägarna och återställde naturmarken.

 

De stora utmaningarna i projektet var komplicerade arbeten på en mycket trång och otillgänglig arbetsplats som t.ex. fyllning av tunnelmynning på norrsidan som vätte mot Östersjön. Där fick Bäckströms lyfta upp en 28 ton tung långgrävare på tunneltaket med hjälp av en mobilkran. Detta behövdes för att få räckvidd samt att alla skulle få plats att jobba på ytan.

Andra komplicerade moment var att göra de trafikåtgärder för att kunna byta tätskikt på den tunnel som går under vägg 222. Friläggning av befintlig tunnel gjordes dagtid i starkt trafikerad miljö. Stora krav med unika lösningar krävdes i hela projektet p.g.a. den utmanande terrängen samt miljöskyddet i området.    

Arbetsmoment VA-arbeten, mark- och schaktarbeten, sprängning och finplanering

Beställare Implenia

Projekttid  2015/04 – 2016/07

Kontraktsform  Generalentreprenad

 

 

KVV8 Biokraftvärmevärk

Objektsbeskrivning

Stockholm Exergi tidigare Fortum Värme har uppfört Sveriges största anläggning för produktion av förnybar energi med biobränslen i Hjorthagen intill Värtaverket. Anläggningen är en av de största i världen som utvinner förnybar energi ur restprodukter från skogsindustrin. I huvudbyggnaden kommer pannhus, turbin och ställverk anläggas. Arbeten för såll- och krosshus, tåglossning och asksilos ingick även i projektet.

 

 

Totalentreprenaden påbörjades 2013 och Bäckströms arbeten omfattades bl.a. av anläggnings- och markarbeten. Men även rena bygg- och installationsarbeten i mycket krävande miljöer under mark. På grund av entreprenadens komplexitet och anpassning till maskin- och installationsarbeten, ställdes höga krav på planering och effektivt samarbete mellan beställare och sidoentreprenörer samt maskin- och processleverantörer.

 

Lösningarna var ofta mycket komplicerade vilket ställde stora krav på våra platschefer och arbetsledningens erfarenheter och kunnande inom energi och media.

Arbetsmoment  Anläggnings och markarbeten, VA, kanalisation, betongarbeten samt finplanering

Beställare  Stockholm Exergi tidigare Fortum Värme

Projekttid  2015-2017

Kontraktsform  Utförandeentreprenad

 

Citybanan anslutning Stockholm Södra

Objektbeskrivning

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholm Södra med två nya stationer vid Odenplan och T-centralen. Citybanan har skapat en fördubblad trafikkapacitet  för Stockholmarna.

 

I arbetet med att bygga en betongtunnel genom Fatbursparken in mot Stockholm Södra på Södermalm har Bäckström genomfört VA, undervattensschakt, markarbete, sprängning, trafikavspärrning och finplanering.

Befintlig VA var i drift under hela entreprenadtiden så en stor del av Va-jobbet handlade om det och att senare koppla om till det nybyggda VA-systemet.  

Projektspecifika tekniska utmaningar  

Det var även ett väldigt komplext arbete i stadsmiljö med bland annat helt avstängda gator, spårbunden trafik och provisoriska lösningar för trafikanter och boende. Restriktionerna kring transporter var hårda pga. närhet till skolor och boende.

Arbetet krävde noggrann planering och unika lösningar. Det är trångt om utrymmet precis öster om Stockholm Södra och man måste bl.a. dra de nya spåren under en befintlig byggnad som heter Stiftelsen Konung Oscar I:s minne. Fastigheten är K-märkt och hela huset väger ca 12 000 ton och ungefär halva huset behöver vila på taket till den betongtunnel där de nya spåren ska gå.

Arbetsmoment  VA-arbeten, markarbete för spår, trafikavspärrning, undervattensschakt, sprängning i berg och finplanering

Beställare Implenia/Trafikverket

Projekttid 2009-2016

Kontraktsform Generalentreprenad